న్యూ గ్రౌండ్స్‌లో ఫ్లాష్ ఆటల తొందర 9/11 యొక్క దు rief ఖాన్ని మరియు కోపాన్ని ఎలా సంగ్రహించింది

'బిన్ లాడెన్ ఆట ఈ రోజుల్లో నేను చేయని విషయం, కాని ఆ సమయంలో కోపం సమర్థించబడిందని నేను భావిస్తున్నాను.'

మేము పోలీసులను పిలవడం మానేస్తే?

దశాబ్దాలుగా, బ్లాక్ అమెరికన్ల పోలీసులపై అవిశ్వాసానికి పరిష్కారం తరచుగా వారిని పిలవకపోవడమే. ఇప్పుడు శ్వేతజాతీయులు కూడా పట్టుకుంటున్నారు.