ర్యాంక్ యువర్ రికార్డ్స్: బిట్ ది బరీడ్ అండ్ మి పాల్ వాగనర్ బ్యాండ్ యొక్క భారీ ఏడు రికార్డులను ర్యాంక్ చేసింది

వారి ముడి స్వీయ-పేరు నుండి వారి సరికొత్త 'కోమా ఎక్లిప్టిక్' వరకు బ్యాండ్ యొక్క మార్గాన్ని అనుసరించండి.

ప్రజలు ‘అడవిలోకి’ బస్సును సందర్శించడానికి ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు?

ప్రతి సంవత్సరం, ప్రయాణికులు ఒకరకమైన మనుగడ మోక్షం కోసం స్టాంపేడ్ ట్రయిల్‌కు వెళతారు. మరియు ప్రతి సంవత్సరం, ప్రజలను మార్గం వెంట రక్షించాలి.