రైడర్ స్ట్రాంగ్‌కు ఏమి జరిగింది?

'బాయ్ మీట్స్ వరల్డ్' హార్ట్‌త్రోబ్ షాన్ హంటర్ తర్వాత జీవితం గురించి మరియు వైస్‌తో ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో కీర్తి యొక్క గాయం గురించి తెరుస్తుంది.