వచ్చి స్లామ్ చేయండి మరియు ‘స్పేస్ జామ్’ మాషప్‌ల వింత ప్రపంచానికి స్వాగతం

'క్యారీ ఆన్ మై వేవార్డ్ స్లామ్' నుండి 'లా స్లాంబా' వరకు ఇంటర్నెట్‌లో ఈ విషయాలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. వారు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు?