నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తల్లితో నా సంబంధం యొక్క సన్నిహిత ఫోటోలు

ఫోటోగ్రాఫర్ అలెగ్జాండర్ డెప్రెజ్ 24 సంవత్సరాల తన సీనియర్ అయిన స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు.