నా మెడ, నా వెనుక, నా పుస్సీ మరియు నా జీవితం - రెండు తీసుకోండి

ఖియా తన పుస్సీ, ఆమె జీవితం, ఆమె పగుళ్లు మరియు కామిక్ పుస్తకాల తయారీ గురించి మాట్లాడుతుంది.