క్రెయిగ్స్ జాబితా పోస్ట్ చనిపోయినట్లు మారడానికి ముందు నెమలి రోజులలో హిట్ ఉంచండి

పోస్ట్ యొక్క ఆరోపించిన రచయిత 'ఈ పక్షిని తొలగించడానికి' సహాయం కోరాడు, ఇది చాలా సంవత్సరాలుగా పొరుగువారిలో సాధారణ సందర్శకుడిగా ఉంది.