ఫిలిప్పినోలు కరోనావైరస్-ప్రేరేపిత శిశువు పేర్లతో సృజనాత్మకతను పొందుతారు

'హలో, నా పేరు కోవిడ్ లోరైన్.'

మనీలా లుజోన్ ‘డ్రాగ్ రేస్’ యొక్క ఫిలిప్పీన్ వెర్షన్ చూడాలనుకుంటున్నారు

నేను ఫిలిప్పీన్స్లో ఒక ప్రదర్శన చేసినప్పుడు, నేను నా సంస్కృతితో ఇంట్లో ఉన్నాను, నేను చిన్నప్పుడు టినిక్లింగ్ నృత్యం చేస్తున్నాను.