నా మెడ, నా వెనుక, నా పుస్సీ మరియు నా జీవితం

'మై నెక్, మై బ్యాక్' నుండి పది సంవత్సరాలు ఖియాతో ఇంటర్వ్యూ.