నేను 'ది జెర్రీ స్ప్రింగర్ షో'లో లై మై లైను ప్రయత్నించాను

నేను గైండ్ బుకర్‌తో మాట్లాడుతూ, నాకు మెథ్-బానిస ప్రియుడు ఉన్నాడు, అతను గ్రైందర్‌పై ఎక్కువ అనామక సెక్స్ చేస్తున్నాడు.

యోని లేని కామ్-గర్ల్ యొక్క స్ట్రేంజ్లీ అప్లిఫ్టింగ్ టేల్

వైస్ అనేది జ్ఞానోదయ సమాచారానికి ఖచ్చితమైన గైడ్.