వేసవిలో ఎలివేటర్ దృశ్యం ఎందుకు (500 రోజులు) 'ఇప్పటికీ 10 సంవత్సరాల తరువాత ప్రజలను దూరం చేస్తుంది

ఇది అందమైన, లేదా భయంకరమైన? ది స్మిత్స్ యొక్క అభిమానులు ఆ ఐకానిక్ దృశ్యం వారిని ఎందుకు మూర్ఖంగా లేదా కేకలు వేసింది అని మాకు చెబుతుంది.