'స్టార్ వార్స్: స్క్వాడ్రన్స్' మీరు వెతుకుతున్న 'టై ఫైటర్' వారసుడు

ఇఎ చివరకు స్టార్ వార్స్ డాగ్‌ఫైటింగ్ గేమ్ అభిమానులు కొన్నేళ్లుగా కోరుకుంటున్నారు.