సాంగ్ ఎక్స్‌ప్లోడర్: మైక్రోఫోన్‌లచే 'ఐ వింట్ టు విండ్ బ్లో'

సాంగ్ ఎక్స్‌ప్లోడర్ మీకు ఇష్టమైన రికార్డింగ్‌ల వెనుక కథలను చెబుతుంది. ఈ వారం, మైక్రోఫోన్‌ల 'ఐ వాంట్ విండ్ టు బ్లో' పునర్నిర్మించబడింది.