'పెడ్రో కోసం ఓటు వేయండి' చొక్కాలందరికీ ఏమి జరిగింది?

ఎన్నికల సమయానికి, మేము 'నెపోలియన్ డైనమైట్' అవశిష్టాన్ని గుర్తించి వారిని అడిగాము: ఎందుకు? ఆపై అది లోతుగా వచ్చింది.