ఒక ఆధునిక సర్రియలిస్ట్ పెయింటర్ డాలీ వదిలిపెట్టిన చోట ఎంచుకుంటాడు

రాబ్ గోన్సాల్వ్స్ యొక్క మాయా వాస్తవిక రచనలలో ఓడలు మేఘాలు మరియు పట్టణాలు కొబ్లెస్టోన్ వీధులుగా మారాయి.