స్టూడెంట్ డ్రగ్ డీలర్ కావడం యొక్క హైస్ అండ్ లాస్

నేను విద్యార్థులకు వేలాది drugs షధాలను విక్రయించాను - కాని నేను తిరిగి వెళ్ళను.