నథింగ్ బాడ్ ఎవర్ హాపెన్స్ టు నాకు

ఆనందం అటువంటి తడి దుప్పటి కావచ్చు