సెక్స్ వర్కర్‌కు మీ కన్యత్వాన్ని కోల్పోవడం చికిత్సా విధానంగా ఉంటుంది

సెక్స్ కోసం చెల్లించడం కొంతమంది పురుషులు తమ సమస్యలను సాన్నిహిత్యంతో అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఫోన్ సెక్స్ ఆపరేటర్ల అనామక లైవ్స్

మాట్లాడే సాన్నిహిత్యం, గోప్యత మరియు మహిళలతో వాణిజ్యం యొక్క ఉపాయాలు వేలాది ఉద్వేగాలను వినిపించాయి.

టొరంటో బాడీ రబ్ పార్లర్లలో సెక్స్ వర్కర్లను వారి తలుపులు లాక్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది

ఇంతకుముందు, సెక్స్ వర్కర్లు తమ తలుపులు లాక్ చేసినందుకు, దొంగతనాలు, దాడులు మరియు మరణానికి కూడా గురయ్యేందుకు జరిమానా విధించారు.