చిల్వేవ్ ఇంటర్నెట్ యుగంలో మొదటి గొప్ప శైలి

టోరో వై మోయి, వాషెడ్ అవుట్ మరియు మరిన్ని వంటి మసక పాప్ కళాకారుల చివరి-ఆగ్స్ ఉద్యమం నుండి ఉత్తమ పాటలకు మార్గదర్శి.